× کتاب مقدس واژه یاب قاموس دانسته‌ها آیینها

انجیل متی
انجیل مرقس
انجیل لـوقـا
انجیل یوحنا
اعمال رسولان
رومـیـان
اول قرنتیان
دوم قرنتیان
غـلاطـیـان
افـسسـیـان
فیلیپیـان
کـولسیـان
اول تسالونیکیان
دوم تسالونیکیان
اول تیموتائوس
دوم تیموتائوس
تـیتـوس
فیلیـمـون
نامه به عبرانیان
نامه یعقوب
نامه اول پطرس
نامه دوم پطرس
نامه اول یوحنا
نامه دوم یوحنا
نامه سوم یوحنا
نامه یهودا
مکاشفه یوحنا
پیدایش
خروج
لاویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحیما
استر
ایوب
مزامیر
امثال سلیمان
جامعه
غزلهای سلیمان
اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
ملاکی