× کتاب مقدس واژه یاب قاموس دانسته‌ها آیینها

« نام مورد نظر خود را از فهرست آیینها انتخاب کنید! »

تعمید
تعمید آب
تعمید روح
تعمید کودکان
تعمید مردگان
شام خداوند
شستن پاها
کریسمس
عید پاک
روزه
تقدیم کودکان
دست گذاری
دریافت روح‌القدس
دست گذاری برای شفا
دست گذاری برای برکت
دست گذاری برای خدمت
مسح با روغن

 

پسح
روز کفاره
پوریم
عید خیمه‌ها
عید هفته‌ها
سال نو
نظام قربانی
مذبح
قربانی سوختنی
قربانی گناه
قربانی جرم
قربانی سلامتی
قربانی تقدیس
هدیه آردی
هدیه جنباندنی
هدیه ریختنی