× کتاب مقدس واژه یاب قاموس دانسته‌ها آیینها

« نام مورد نظر خود را از فهرست نامها انتخاب کنید! »

اَبا
ابتدا و انتها
ادونای
الف و یا
ال
اِل اِخاد
اِل اِلوهی اِسرائیل
اِل اِلیون
اِل اِمِت
اِل حَکادُش
اِل حَکاوُد
اِل حَگادُل
اِل حَنِ اِمان
اِل خَنون
اِل خَیای
اِل دِاُوت
اِل راخوم
ال رُئی
اِل سالی
اِل سَدٌیک
الشدای
ال علام
اِل کَنٌو
اِل گیبُور
اِل هَشومایم
اِل هَنورا
الوهیم
اِل یاشوعِتِینو
اِل یوشوآتی
اِل ییسرائِل
اول و آخر
پادشاه
پادشاه‌ امت‌ها
پادشاه سرمدی
پدر
پدر آسمانی
پدر خداوند ما مسیح
پدر ذوالجلال‌
پدر رحمتها
پدر روحها
پدر نورها
تخت نشین
حضرت‌ اعلی
خالق
خداوند
خداوند جلال‌
خدای حکیم
داور
رب الارباب‌
رب الجنود
شبان
صاحب‌ حصاد
صخره
عیمانواِل
قادر مطلق
قادر وحید
قدوس
کبریا
متبارک
ملک‌الملوک
یاه
یَهوه
یهوه روفِکه
یهوه رَه
یهوه شامار
یهوه‌ شمه‌
یهوه صبایوت
یهوه صِدقِینو
یهوه مِکادٌشم
یهوه نَسی
یهوه یری

 

ابدون
اپلیون
بدون نام
جبرئیل
دیو
رئیس فرشتگان
سرافین
شیطان
کروبیان
موجود زنده
میکائیل
هلاک کننده

 

دربارۀ انبیاء
آساف
ابراهیم
ارمیا
اشعیا
الیشع
ایلیا
برنابا
جاد
حبقوق
حجی
حزقیال
حلده
حنا
خنوخ
دانیال
داود
دبوره
زکریا
سموئیل
صفنیا
عاموس
عوبدیا
مریم
ملاکی
موسی
میکاه
ناحوم
نوح
هوشع
یحیی
یدوتون
یوحنا
یوشع
یونس
یوئیل
ییهو

 

آمون
ادرملک
ارطامیس
اشیره
اشیما
بعل
بعل بریت
بعل زبوب
بعل فغور
بیل
ترتاک
داجون
رمفان
رمون
زئوس
عشتاروت
عطارد
عنملک
کموش
مرودک
مشتری
مولک
نبحز
نرجل
نسروک
نبو

 

شرح کلی
پیدایش
خروج
لاویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحیما
استر
ایوب
مزامیر
امثال سلیمان
جامعه
غزل غزلهای سلیمان
اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
ملاکی
انجیل متی
انجیل مرقس
انجیل لـوقـا
انجیل یوحنا
اعمال رسولان
رومـیـان
اول قرنتیان
دوم قرنتیان
غـلاطـیـان
افـسسـیـان
فیلیپیـان
کـولسیـان
اول تسالونیکیان
دوم تسالونیکیان
اول تیموتائوس
دوم تیموتائوس
تـیتـوس
فیلیـمـون
نامه به عبرانیان
نامه یعقوب
نامه اول پطرس
نامه دوم پطرس
نامه اول یوحنا
نامه دوم یوحنا
نامه سوم یوحنا
نامه یهودا
مکاشفه یوحنا